Strateška procena uticaja
plana na životnu sredinu

Strateška procena uticaja plana na životnu sredinu

Opština Kuršumlija

  • Izveštaji o strateškoj proceni uticaja plana generalne regulacije Lukovska Banja na živornu sredinu
    Ugovor br.III-404-86 od 23.10.2018.g.Opština Vrnjačka Banja

  • Izrada Strateške procene uticaja obuhvata PGR Vrnjačke Banje na životnu sredinu
    Ugovor: br.110-1579/14 od 14.11.2014.g. JP Direkcija za planiranje i izgradnju opštine Vrnjačka Banja